Årsmøte Jar IL 2021

Publisert 28.04.2021 12:34


Innkalling til årsmøte i Jar IL 202
1 (Oppdatert 25.mai - NY DATO!)

Det innkalles til ordinært årsmøte i Jar IL fredag den 25. juni 2021 kl. 1900. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal innsendes til styret pr e-post til medlem.jaril@gmail.com senest 11.juni 2020. Lenke til fullstendig sakliste og alle saksdokumentene vil bli lagt ut på www.jaril.no senest en uke før møtet avholdes.
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
Som følge av koronapandemien foreslår styret at årsmøtet avholdes skriftlig. Alle som ønsker å delta på årsmøtet melder seg på til medlem.jaril@gmail.com innen 11. juni der man oppgir navn, e-post adresse og mobiltelefonnummer. En uke før årsmøtet vil alle påmeldte motta nærmere informasjon om gjennomføringen av årsmøtet. 
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Niels Kiær 90 82 82 58 eller Helge Vie Berntsen 908 33 122 kontaktes.
 
Forslag til dagsorden: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
 
  • a) Styre med leder, nestleder og ett  styremedlem og ett varamedlem, samt oppnevne lederne av gruppestyrene som styremedlemmer. 
  • b) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Jar_logo