Årsmøte Jar IL 2022

Publisert 14.03.2022 16:22


Innkalling til årsmøte i Jar IL 2022

Det innkalles til ordinært årsmøte i Jar IL onsdag 30.mars kl. 1900 i Jar Isforum. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal innsendes til styret pr e-post til medlem.jaril@gmail.com senest 27.mars. Lenke til fullstendig sakliste og alle saksdokumentene vil bli lagt ut på www.jaril.no senest en uke før møtet avholdes.
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Niels Kiær 908 28 258 eller Helge Vie Berntsen 908 33 122 kontaktes.
 
Forslag til dagsorden: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
 
  • a) Styre med leder, nestleder og ett  styremedlem og ett varamedlem, samt oppnevne lederne av gruppestyrene som styremedlemmer. 
  • b) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  • c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
15: Valg av revisor