Innkalling til årsmøte 2019

Publisert 20.02.2019 12:26

D A G S O R D E N

for årsmøte i Jar Idrettslag den 20.03.2019 kl. 19.00 i Jar isforum

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker:
a) Endring av lovens § 15, første ledd bokstav 10, punkt h til: «Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer»
b) Endring av lovens § 15 første ledd, ved at det tilføyes en nytt underpunkt          11: «11. Engasjere revisor»

Lovendringene skyldes at idrettslagets omsetning overstiger 5 millioner, og laget er derfor i henhold til NIFs lov et stor idrettslag som plikter å engasjere revisor og velge kontrollkomite. 

7. Fastsette medlemskontingent.
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
      a) Leder og nestleder
      b) 1 styremedlem og 1 varamedlem
      c) 1 styremedlem foreslått av hockeygruppen
      d) 1 styremedlem foreslått av håndballgruppen
      e) 1 styremedlem foreslått av curlinggruppe
      f) 1 styremedlem foreslått av kunstløpgruppe 
      g) 1 styremedlem foreslått av fotballgruppe 
      h) Kontrollkomite med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
      i) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
      j) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
11. Engasjere revisor

ÅRSMØTEDOKUMENTER
MEDLEMSKAP 2019

Jar_logo