Jar IL - årsmøte 29.03.17 kl. 19:00

Publisert 06.03.2017 09:08
D A G S O R D E N

Årsmøte i Jar Idrettslag den 29.03.2017 kl. 19.00 i Jar isforum
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Behandle idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
    a) Leder og nestleder
    b) 1 styremedlem og 1 varamedlem
    c) 1 styremedlem foreslått av hockeygruppen
    d) 1 styremedlem foreslått av håndballgruppen
    e) 1 styremedlem foreslått av curlinggruppen
    f) 2 revisorer
    g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
    h) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett